Skip to content

Menya

Language
Menya

Family
Trans-New Guinea

Ethnologue

ISO

glottolog_id

Verbs table

gloss layer 1 sg prs pfv 2 sg prs pfv 3 sg prs pfv 1 du prs pfv 2 du prs pfv 3 du prs pfv 1 pl prs pfv 2 pl prs pfv 3 pl prs pfv 1 sg prs stative 2 sg prs stative 3 sg prs stative 1 du prs stative 2 du prs stative 3 du prs stative 1 pl prs stative 2 pl prs stative 3 pl prs stative 1 sg prs prog 2 sg prs prog 3 sg prs prog 1 du prs prog 2 du prs prog 3 du prs prog 1 pl prs prog 2 pl prs prog 3 pl prs prog 1 sg nr_pst pfv 2 sg nr_pst pfv 3 sg nr_pst pfv 1 du nr_pst pfv 2 du nr_pst pfv 3 du nr_pst pfv 1 pl nr_pst pfv 2 pl nr_pst pfv 3 pl nr_pst pfv 1 sg nr_pst stative 2 sg nr_pst stative 3 sg nr_pst stative 1 du nr_pst stative 2 du nr_pst stative 3 du nr_pst stative 1 pl nr_pst stative 2 pl nr_pst stative 3 pl nr_pst stative 1 sg nr_pst prog 2 sg nr_pst prog 3 sg nr_pst prog 1 du nr_pst prog 2 du nr_pst prog 3 du nr_pst prog 1 pl nr_pst prog 2 pl nr_pst prog 3 pl nr_pst prog 1 sg pst pfv 2 sg pst pfv 3 sg pst pfv 1 du pst pfv 2 du pst pfv 3 du pst pfv 1 pl pst pfv 2 pl pst pfv 3 pl pst pfv 1 sg rem_pst pfv 2 sg rem_pst pfv 3 sg rem_pst pfv 1 du rem_pst pfv 2 du rem_pst pfv 3 du rem_pst pfv 1 pl rem_pst pfv 2 pl rem_pst pfv 3 pl rem_pst pfv 1 sg rem_pst impfv 2 sg rem_pst impfv 3 sg rem_pst impfv 1 du rem_pst impfv 2 du rem_pst impfv 3 du rem_pst impfv 1 pl rem_pst impfv 2 pl rem_pst impfv 3 pl rem_pst impfv 1 sg hort 2 sg hort 3 sg hort 1 du hort 2 du hort 3 du hort 1 pl hort 2 pl hort 3 pl hort 1 sg abilitative 2 sg abilitative 3 sg abilitative 1 du abilitative 2 du abilitative 3 du abilitative 1 pl abilitative 2 pl abilitative 3 pl abilitative 1 sg intentive 2 sg intentive 3 sg intentive 1 du intentive 2 du intentive 3 du intentive 1 pl intentive 2 pl intentive 3 pl intentive 1 sg obligative 2 sg obligative 3 sg obligative 1 du obligative 2 du obligative 3 du obligative 1 pl obligative 2 pl obligative 3 pl obligative 1 sg fut 2 sg fut 3 sg fut 1 du fut 2 du fut 3 du fut 1 pl fut 2 pl fut 3 pl fut 1 sg fut_intent 2 sg fut_intent 3 sg fut_intent 1 du fut_intent 2 du fut_intent 3 du fut_intent 1 pl fut_intent 2 pl fut_intent 3 pl fut_intent 1 sg contrary_to_fact 2 sg contrary_to_fact 3 sg contrary_to_fact 1 du contrary_to_fact 2 du contrary_to_fact 3 du contrary_to_fact 1 pl contrary_to_fact 2 pl contrary_to_fact 3 pl contrary_to_fact 1 sg frustrative 2 sg frustrative 3 sg frustrative 1 du frustrative 2 du frustrative 3 du frustrative 1 pl frustrative 2 pl frustrative 3 pl frustrative 1 sg diff_sbj coord pfv 2 sg diff_sbj coord pfv 3 sg diff_sbj coord pfv 1 du diff_sbj coord pfv 2 du diff_sbj coord pfv 3 du diff_sbj coord pfv 1 pl diff_sbj coord pfv 2 pl diff_sbj coord pfv 3 pl diff_sbj coord pfv 1 sg diff_sbj coord stative 2 sg diff_sbj coord stative 3 sg diff_sbj coord stative 1 du diff_sbj coord stative 2 du diff_sbj coord stative 3 du diff_sbj coord stative 1 pl diff_sbj coord stative 2 pl diff_sbj coord stative 3 pl diff_sbj coord stative 1 sg diff_sbj subord pfv 2 sg diff_sbj subord pfv 3 sg diff_sbj subord pfv 1 du diff_sbj subord pfv 2 du diff_sbj subord pfv 3 du diff_sbj subord pfv 1 pl diff_sbj subord pfv 2 pl diff_sbj subord pfv 3 pl diff_sbj subord pfv 1 sg diff_sbj subord stative 2 sg diff_sbj subord stative 3 sg diff_sbj subord stative 1 du diff_sbj subord stative 2 du diff_sbj subord stative 3 du diff_sbj subord stative 1 pl diff_sbj subord stative 2 pl diff_sbj subord stative 3 pl diff_sbj subord stative 1 sg diff_sbj subord impfv 2 sg diff_sbj subord impfv 3 sg diff_sbj subord impfv 1 du diff_sbj subord impfv 2 du diff_sbj subord impfv 3 du diff_sbj subord impfv 1 pl diff_sbj subord impfv 2 pl diff_sbj subord impfv 3 pl diff_sbj subord impfv 1 sg generic pfv 2 sg generic pfv 3 sg generic pfv 1 du generic pfv 2 du generic pfv 3 du generic pfv 1 pl generic pfv 2 pl generic pfv 3 pl generic pfv 1 sg dub pfv 2 sg dub pfv 3 sg dub pfv 1 du dub pfv 2 du dub pfv 3 du dub pfv 1 pl dub pfv 2 pl dub pfv 3 pl dub pfv 1 sg same_sbj dep 2 sg same_sbj dep 3 sg same_sbj dep 1 du same_sbj dep 2 du same_sbj dep 3 du same_sbj dep 1 pl same_sbj dep 2 pl same_sbj dep 3 pl same_sbj dep 1 sg same_sbj coord 2 sg same_sbj coord 3 sg same_sbj coord 1 du same_sbj coord 2 du same_sbj coord 3 du same_sbj coord 1 pl same_sbj coord 2 pl same_sbj coord 3 pl same_sbj coord 1 sg same_sbj coord simul 2 sg same_sbj coord simul 3 sg same_sbj coord simul 1 du same_sbj coord simul 2 du same_sbj coord simul 3 du same_sbj coord simul 1 pl same_sbj coord simul 2 pl same_sbj coord simul 3 pl same_sbj coord simul 1 sg same_sbj fourth 2 sg same_sbj fourth 3 sg same_sbj fourth 1 du same_sbj fourth 2 du same_sbj fourth 3 du same_sbj fourth 1 pl same_sbj fourth 2 pl same_sbj fourth 3 pl same_sbj fourth 1 sg same_sbj generic temporal 2 sg same_sbj generic temporal 3 sg same_sbj generic temporal 1 du same_sbj generic temporal 2 du same_sbj generic temporal 3 du same_sbj generic temporal (variant 1) 1 pl same_sbj generic temporal (variant 2) 1 pl same_sbj generic temporal 2 pl same_sbj generic temporal 3 pl same_sbj generic temporal
get lexeme ämeqä ämen ämeqi ämeque ämeqinyä ämeqinyä ämequ ämeqä ämeqä ämeŋä ämeŋn äme ämeŋue ämeŋinyä ämeŋinyä ämeŋu ämeŋä ämeŋä ämetqäŋä ämetqäŋn ämetqä ämetqäŋue ämetqäŋinyä ämetqäŋinyä ämetqäŋu ämetqäŋä ämetqäŋä ämeqe ämeŋi ämeqe ämequee ämeqiyi ämeqiyi ämeque ämequwi ämequwi ämeŋqe ämeŋi ämeŋqe ämeŋuee ämeŋiyi ämeŋiyi ämeŋque ämeŋuwi ämeŋuwi ämetäŋqe ämetqäŋi ämetäŋqe ämetqäŋuee ämetqäŋiyi ämetqäŋiyi ämetäŋque ämetqäŋuwi ämetqäŋuwi ämakäqe ämakŋi ämakäqe ämakuee ämakiyi ämakiyi ämakäque ämakuwi ämakuwi ämeŋqe ämeŋi ämeŋqe ämeŋquee ämeŋiyi ämeŋiyi ämeŋque ämeŋuwi ämeŋuwi ämamiŋqe ämamiŋi ämamiŋqe ämamiŋuee ämamiŋiyi ämamiŋiyi ämamiŋque ämamiŋuwi ämamiŋuwi ämam ma äme äme (ä)manyä (ä)manyä ämen (ä)mapu (ä)mapu mam matn men men manyä manyä men mapu mapu mamqä matŋqä metŋqä meŋqä mayäŋqä mayäŋqä matuŋquä mapŋqä mapŋqä mamqä matŋqn meŋqi meŋque mayäŋqiny mayäŋqiny meŋqu mapŋqä mapŋqä mamäniqe matäŋi meniqe menyuee manyiyi manyiyi menique mapnuwi mapnuwi mamäniŋqe matŋäŋqe meniŋqe menyueŋqe manyiyiäŋqe manyiyiäŋqe meniŋque mapnuwäŋqe mapnuwäŋqe meqäminji meqätninji meqoninji mequenyinji meqinyinji meqinyinji mequaninji meqäpninji meqäpninji mamätmnji mamätnnji mamätänji manyätenji manyäsinji manyäsinji manätanji manätpinji manätpinji meqaŋgä meqaŋgn meqaŋgi meqaŋgue meqaŋginy meqaŋginy meqaŋgu meqaŋgä meqaŋgä metaŋgä metaŋgn metaŋgi metaŋgue metaŋginy metaŋginy metaŋgu metaŋgä metaŋgä meqaŋgäqäŋga meqaŋgŋäŋga meqaŋgäqäŋga meqaŋgueäŋga meqaŋgiyäŋga meqaŋgiyäŋga meqaŋgäquŋgua meqaŋguwäŋga meqaŋguwäŋga metaŋgäqäŋga metaŋgŋäŋga metaŋgäqäŋga metaŋgueäŋga metaŋgiyäŋga metaŋgiyäŋga metaŋgäquŋgua metaŋguwäŋga metaŋguwäŋga metqätaŋgäqäŋga metqätaŋgŋäŋga metqätaŋgäqäŋga metqätaŋgueäŋga metqätaŋgiyäŋga metqätaŋgiyäŋga metqätaŋgäquŋgua metqätaŋguwäŋga metqätaŋguwäŋga meqaŋgmdqäŋga meqaŋgätqäŋga meqaŋgutqäŋga meqaŋguesqäŋga meqaŋisqäŋga meqaŋisqäŋga meqaŋguatqäŋga meqaŋgäpqäŋga meqaŋgäpqäŋga meqaŋgmdi meqaŋgäti meqaŋguti meqaŋguesi meqaŋgisi meqaŋgisi meqaŋguati meqaŋgäpi meqaŋgäpi ämami ämaŋi ämeqe ämeyi ämayi ämayi ämeni ämapiyi ämapiyi ämetm ämetn ämetä ämetä ämesin ämesin ämetan ämepu ämepu ämam äman äme äme ämany ämany ämen ämapu ämapu ämetmi ämetŋi ämetäqe ämetayi ämesiyi ämesiyi ämetani ämepiyi ämepiyi ämamqe ämatqe ämetqe ämeqe ämayqe ämayqe ämeqe ämetuqe ämapqe ämapqe
get stem #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1
get suffix n qi que qinyä qinyä qu äŋä äŋn ä äŋue äŋinyä äŋinyä äŋu äŋä äŋä ätqäŋä ätqäŋn ätqä ätqäŋue ätqäŋinyä ätqäŋinyä ätqäŋu ätqäŋä ätqäŋä qe [q]ŋi qe quee qiyi qiyi que quwi quwi äŋqe äŋi äŋqe äŋuee äŋiyi äŋiyi äŋque äŋuwi äŋuwi ätäŋqe ätqäŋi ätäŋqe ätqäŋuee ätqäŋiyi ätqäŋiyi ätäŋque ätqäŋuwi ätqäŋuwi käqe kŋi käqe kuee kiyi kiyi käque kuwi kuwi äŋqe äŋi äŋqe äŋquee äŋiyi äŋiyi äŋque äŋuwi äŋuwi miŋqe miŋi miŋqe miŋuee miŋiyi miŋiyi miŋque miŋuwi miŋuwi m ä a nyä nyä an pu pu m tn än eny iny iny an pn pn mqä tŋqä ätŋqä eŋqä iyäŋqä iyäŋqä atuŋquä pŋqä pŋqä mqä tŋqn äŋqi eŋque yäŋqiny yäŋqiny atuŋqu pŋqä pŋqä mäniqe tŋi äniqe enyuee inyiyi inyiyi anique pnuwi pnuwi mäniŋqe tŋäŋqe äniŋqe enyueŋqe nyiyiäŋqe nyiyiäŋqe aniŋque pnuwäŋqe pnuwäŋqe qäminji qäninji qoninji quenyinji qinyinji qinyinji quaninji qäpninji qäpninji mätmnji mätnnji mätänji nyätenji nyäsinji nyäsinji nätanji nätpinji nätpinji qaŋgä qaŋgn qaŋgi qaŋgue qaŋginy qaŋginy qaŋgu qaŋgä qaŋgä ätaŋgä ätaŋgn ätaŋgi ätaŋgue ätaŋginy ätaŋginy ätaŋgu ätaŋgä ätaŋgä qaŋgäqäŋga qaŋgŋäŋga qaŋgäqäŋga qaŋgueäŋga qaŋgiyäŋga qaŋgiyäŋga qaŋgäquŋgua qaŋguwäŋga qaŋguwäŋga ätaŋgäqäŋga ätaŋgŋäŋga ätaŋgäqäŋga ätaŋgueäŋga ätaŋgiyäŋga ätaŋgiyäŋga ätaŋgäquŋgua ätaŋguwäŋga ätaŋguwäŋga ätqätaŋgäqäŋga ätqätaŋgŋäŋga ätqätaŋgäqäŋga ätqätaŋgueäŋga ätqätaŋgiyäŋga ätqätaŋgiyäŋga ätqätaŋgäquŋgua ätqätaŋguwäŋga ätqätaŋguwäŋga qaŋgmdqäŋga qaŋgätqäŋga qaŋgutqäŋga qaŋguesqäŋga qaŋisqäŋga qaŋisqäŋga qaŋguatqäŋga qaŋgäpqäŋga qaŋgäpqäŋga qaŋgmdi qaŋgäti qaŋguti qaŋguesi qaŋgisi qaŋgisi qaŋguati qaŋgäpi qaŋgäpi mi ŋi äqe ayi yi yi ani piyi piyi ätm ätn ätä äta äsin äsin ätan äpu äpu m n ä a ny ny an pu pu ätmi ätŋi ätäqe ätayi äsiyi äsiyi ätani äpiyi äpiyi mqe tqe ätqe eqe yqe yqe aqe atuqe pqe pqe
say lexeme ätqä ätn ätqi ätque ätqinyä ätqinyä ätqu ätqä ätqä ätätqäŋä ätätqäŋn ätätqä ätätqäŋue ätätqäŋinyä ätätqäŋinyä ätätqäŋu ätätqäŋä ätätqäŋä ätqe ätŋi ätqe ätquee ätqiyi ätqiyi ätque ätquwi ätquwi ätätäŋqe ätätqäŋi ätätäŋqe ätätqäŋuee ätätqäŋiyi ätätqäŋiyi ätätäŋque ätätqäŋuwi ätätqäŋuwi ätkäqe ätkŋi ätkäqe ätkuee ätkiyi ätkiyi ätkäque ätkuwi ätkuwi ätäŋqe ätäŋi ätäŋqe ätäŋquee ätäŋiyi ätäŋiyi ätäŋque ätäŋuwi ätäŋuwi ätmiŋqe ätmiŋi ätmiŋqe ätmiŋuee ätmiŋiyi ätmiŋiyi ätmiŋque ätmiŋuwi ätmiŋuwi ätm ti ätä äta (ä)sinyä (ä)sinyä ätan (ä)täpu (ä)täpu tm ttn tän teny siny siny tan tpn tpn tmqä ttŋqä tätŋqä teŋqä siyäŋqä siyäŋqä tatuŋquä tpŋqä tpŋqä tmqä ttŋqn täŋqi teŋque siyäŋqiny siyäŋqiny tatuŋqu tpŋqä tpŋqä tmäniqe ttŋi täniqe tenyuee sinyiyi sinyiyi tanique tpnuwi tpnuwi tmäniŋqe ttŋäŋqe täniŋqe tenyueŋqe sinyiyiäŋqe sinyiyiäŋqe taniŋque tpnuwäŋqe tpnuwäŋqe tqäminji tqätninji tqoninji tquenyinji tqinyinji tqinyinji tquaninji tqäpninji tqäpninji tmätmnji tmätnnji tmätänji tenyätenji tenyäsinji tenyäsinji tanätanji tanätpinji tanätpinji tqaŋgä tqaŋgn tqaŋgi tqaŋgue tqaŋginy tqaŋginy tqaŋgu tqaŋgä tqaŋgä tqaŋgäqäŋga tqaŋgŋäŋga tqaŋgäqäŋga tqaŋgueäŋga tqaŋgiyäŋga tqaŋgiyäŋga tqaŋgäquŋgua tqaŋguwäŋga tqaŋguwäŋga tätqätaŋgäqäŋga tätqätaŋgŋäŋga tätqätaŋgäqäŋga tätqätaŋgueäŋga tätqätaŋgiyäŋga tätqätaŋgiyäŋga tätqätaŋgäquŋgua tätqätaŋguwäŋga tätqätaŋguwäŋga tqaŋgmdqäŋga tqaŋgätqäŋga tqaŋgutqäŋga tqaŋguesqäŋga tqaŋisqäŋga tqaŋisqäŋga tqaŋguatqäŋga tqaŋgäpqäŋga tqaŋgäpqäŋga tqaŋgmdi tqaŋgäti tqaŋguti tqaŋguesi tqaŋgisi tqaŋgisi tqaŋguati tqaŋgäpi tqaŋgäpi ätmi ätŋi ätäqe ätayi äsiyi äsiyi äatni ätpiyi ätpiyi ätätm ätätn ätätä ätäta ätäsin ätäsin ätätan ätäpu ätäpu ätm ätn ätä äta äsin äsin ätan ätpu ätpu ätätmi ätätŋi ätätäqe ätätayi ätäsiyi ätäsiyi ätätani ätäpiyi ätäpiyi ätmqe ättqe ätätqe äteqe äsiyqe äsiyqe ätaqe ätatuqe ätäpqe ätäpqe
say stem #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1 #stem2 #stem2 #stem1 #stem1
say suffix n qi que qinyä qinyä qu äŋä äŋn ä äŋue äŋinyä äŋinyä äŋu äŋä äŋä ätqäŋä ätqäŋn ätqä ätqäŋue ätqäŋinyä ätqäŋinyä ätqäŋu ätqäŋä ätqäŋä qe [q]ŋi qe quee qiyi qiyi que quwi quwi äŋqe äŋi äŋqe äŋuee äŋiyi äŋiyi äŋque äŋuwi äŋuwi ätäŋqe ätqäŋi ätäŋqe ätqäŋuee ätqäŋiyi ätqäŋiyi ätäŋque ätqäŋuwi ätqäŋuwi käqe kŋi käqe kuee kiyi kiyi käque kuwi kuwi äŋqe äŋi äŋqe äŋquee äŋiyi äŋiyi äŋque äŋuwi äŋuwi miŋqe miŋi miŋqe miŋuee miŋiyi miŋiyi miŋque miŋuwi miŋuwi m i ä a inyä inyä an äpu äpu m tn än eny iny iny an pn pn mqä tŋqä ätŋqä eŋqä iyäŋqä iyäŋqä atuŋquä pŋqä pŋqä mqä tŋqn äŋqi eŋque iyäŋqiny iyäŋqiny atuŋqu pŋqä pŋqä mäniqe tŋi äniqe enyuee inyiyi inyiyi anique pnuwi pnuwi mäniŋqe tŋäŋqe äniŋqe enyueŋqe inyiyiäŋqe inyiyiäŋqe aniŋque pnuwäŋqe pnuwäŋqe qäminji qäninji qoninji quenyinji qinyinji qinyinji quaninji qäpninji qäpninji mätmnji mätnnji mätänji enyätenji enyäsinji enyäsinji anätanji anätpinji anätpinji qaŋgä qaŋgn qaŋgi qaŋgue qaŋginy qaŋginy qaŋgu qaŋgä qaŋgä ätaŋgä ätaŋgn ätaŋgi ätaŋgue ätaŋginy ätaŋginy ätaŋgu ätaŋgä ätaŋgä qaŋgäqäŋga qaŋgŋäŋga qaŋgäqäŋga qaŋgueäŋga qaŋgiyäŋga qaŋgiyäŋga qaŋgäquŋgua qaŋguwäŋga qaŋguwäŋga ätaŋgäqäŋga ätaŋgŋäŋga ätaŋgäqäŋga ätaŋgueäŋga ätaŋgiyäŋga ätaŋgiyäŋga ätaŋgäquŋgua ätaŋguwäŋga ätaŋguwäŋga ätqätaŋgäqäŋga ätqätaŋgŋäŋga ätqätaŋgäqäŋga ätqätaŋgueäŋga ätqätaŋgiyäŋga ätqätaŋgiyäŋga ätqätaŋgäquŋgua ätqätaŋguwäŋga ätqätaŋguwäŋga qaŋgmdqäŋga qaŋgätqäŋga qaŋgutqäŋga qaŋguesqäŋga qaŋisqäŋga qaŋisqäŋga qaŋguatqäŋga qaŋgäpqäŋga qaŋgäpqäŋga qaŋgmdi qaŋgäti qaŋguti qaŋguesi qaŋgisi qaŋgisi qaŋguati qaŋgäpi qaŋgäpi mi ŋi äqe ayi iyi iyi ani piyi piyi ätm ätn ätä äta äsin äsin ätan äpu äpu m n ä a sin sin an pu pu ätmi ätŋi ätäqe ätayi äsiyi äsiyi ätani äpiyi äpiyi mqe tqe ätqe eqe iyqe iyqe aqe atuqe äpqe äpqe

Menya notes

General observations

 • The affirmative prefix ä- is found on realis as opposed to irrealis forms; the prefixation pattern of the hortative is mixed.

 • Many verbs have two stem alternants. In general their distribution is predictable by the phonology of the suffix: the derived stem (here, 'stem2') is found before vowel- or /q/-initial suffixes, the basic stem (here, 'stem1') is found elsewhere. Apparently, though, there are some irregularities; the only one which Whitehead (2006: 75) discusses overtly are instances where suffix initial /q/ is deleted before a following /n/ or /ŋ/, where some verbs show the pre-deletion stem alternant and some show the post-deletion stem alternant. (The verb 'get' in the tables shows the pre-deletion allomorph. Note also that in this verb the relationship of stem to suffix is obscured by the fact that suffix-initial vowels are typically deleted following this vowel-final stem.)

  Although the stem alternants are (largely) determined by the phonology of the suffix-initial segment, the phonology of the stem alternants themselves varies widely, showing no obvious relationship to the phonology of the suffix-initial segment. For example (Whitehead 2006: 76):

  basic stem
  (stem1)
  derived stem
  (stem2)
  ‘get’ ma me
  ‘act’ q qiy
  ‘hit/kill’ päk päs
  ‘birth’ (sic) mi nyuä
  ‘harvest’ p suä

 • Lack of stative forms for 'say' is semantically motivated.

 • Free pronouns and object prefixes have patterns of syncretism distinct from that of subject marking suffixes: - - -

  free pronouns object prefixes
  SG DU PL SG DU PL
  1 nyi ye ne 1 n ya na
  2 si qe he 2 k- qe- e-
  3 ki qe qu 3 w-/Ø w-/Ø w-/Ø

Phonological/orthographic notes

 • Underlying /ti/ ↓ /si/ (though note there are instances of /ti/ in the paradigms, so this is presumably best treated as a morphophonological rather than a phonological rule.
 • /ä/ = /ə/

References

Whitehead, Carl R. 2006. A reference grammar of Menya. PhD thesis, University of Manitoba. (Revised version of 2004 thesis.)