Skip to content

Santa Ana Keres

Language
Santa Ana Keres

Family
Keresan

Ethnologue

ISO

glottolog_id

Nominals table

gloss layer ind 1sg ind 2 sg ind 3 sg ind 1|2 sg neg 1 sg neg 2 sg neg 3 sg Neg 1|2 sg dub 1 sg dub 2 sg dub 3 sg dub 1|2 sg hort 1 sg hort 2 sg hort 3 sg hort 1|2 sg neg hort 1 sg neg hort 2 sg neg hort 3 sg neg hort 1|2 sg fut hort 1 sg fut hort 2 sg fut hort 3 sg fut hort 1|2 sg ind 1du ind 2 du ind 3 du neg 1 du neg 2 du neg 3 du dub 1 du dub 2 du dub 3 du hort 1 du hort 2 du hort 3 du neg hort 1 du neg hort 2 du neg hort 3 du fut hort 1 du fut hort 2 du fut hort 3 du ind 1pl ind 2 pl ind 3 pl neg 1 pl neg 2 pl neg 3 pl dub 1 pl dub 2 pl dub 3 pl hort 1 pl hort 2 pl hort 3 pl neg hort 1 pl neg hort 2 pl neg hort 3 pl fut hort 1 pl fut hort 2 pl fut hort 3 pl
it belongs to... prefix gəẓ skˀ gəẓ ṣˀ taʔ dʸəẓ čˀ c̣ˀ ṣˀ skˀ ṣˀ dʸəẓ c̣ˀ sə́ẓ gə́ẓ g sg gə́ẓ g tə́ẓ dʸə́ẓ š p š sg p nə́ẓ dʸə́ẓ p sə́ẓ gə́ẓ g sg gə́ẓ g tə́ẓ dʸə́ẓ nə́ẓ p nə́ẓ sg p nə́ẓ dʸə́ẓ p
it belongs to... lexeme sˀa gəẓa kˀa ṣa skˀa gəẓa kˀa ṣˀa ta dʸəẓa čˀa c̣ˀa nˀa ẓa pˀa ṣˀa nˀa skˀa pˀa ṣˀa nˀaudi dʸəẓa pˀa c̣ˀa

Verbs intrans table

gloss layer ind 1sg ind 2 sg ind 3 sg neg 1 sg neg 2 sg neg 3 sg dub 1 sg dub 2 sg dub 3 sg hort 1 sg hort 2 sg hort 3 sg neg hort 1 sg neg hort 2 sg neg hort 3 sg fut hort 1 sg fut hort 2 sg fut hort 3 sg ind 1du ind 2 du ind 3 du neg 1 du neg 2 du neg 3 du dub 1 du dub 2 du dub 3 du hort 1 du hort 2 du hort 3 du neg hort 1 du neg hort 2 du neg hort 3 du fut hort 1 du fut hort 2 du fut hort 3 du ind 1pl ind 2 pl ind 3 pl neg 1 pl neg 2 pl neg 3 pl dub 1 pl dub 2 pl dub 3 pl hort 1 pl hort 2 pl hort 3 pl neg hort 1 pl neg hort 2 pl neg hort 3 pl fut hort 1 pl fut hort 2 pl fut hort 3 pl
10-7, 10-22, 2-23 prefix cˀi š z sdʸ š z tˀi c d kˀa pi piʔ kˀa sdʸ piʔ nˀi c piʔ səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
11-25, 11-26, 11-25 prefix səd gəd z sdʸ gəd z təd dʸəd d nəd d p nəd sdʸ p nəd dʸəd p səd gəd z sdʸ gəd z təd dʸəd d st d p st sdʸ p nəd dʸəd p səd gəd z sdʸ gəd z təd dʸəd d nəd d p nəd sdʸ p nəd dʸəd p
1-3, 2-24, 11-25 prefix si g sg g ti ka ʔ piʔ ka sg piʔ ni piʔ səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səd gəd z sdʸ gəd z təd dʸəd d nəd d p nəd sdʸ p nəd dʸəd p
be located lexeme sˀiku̥ ṣaku̥ gaku̥ sgaku̥ ṣaku̥ gaku̥ tiʔiku̥ c̣aku̥ dʸaku̥ kaku̥ paku̥ piʔiku̥ kaku̥ sgaku̥ piʔiku̥ nˀiku̥ c̣aku̥ piʔiku̥
be located prefix sˀi g sg g tiʔ k p piʔ k sg piʔ nˀi piʔ
be mean lexeme sga:nawanˀi̥sga:nawanˀi̥sga:nawanˀi̥ gəẓa:nawanˀi̥ cˀa:nawanˀi̥cˀa:nawanˀi̥cˀa:nawanˀi̥ sčˀa:nawanˀi̥ gəẓa:nawanˀi̥ cˀa:nawanˀi̥cˀa:nawanˀi̥cˀa:nawanˀi̥ təẓa:nawanˀi̥ dʸəẓa:nawanˀi̥ tˀa:nawanˀi̥tˀa:nawanˀi̥tˀa:nawanˀi̥ nəẓa:nawanˀi̥ ẓa:nawanˀi̥ẓa:nawanˀi̥ẓa:nawanˀi̥ pˀe:nawanˀi̥pˀe:nawanˀi̥pˀe:nawanˀi̥ nəẓa:nawanˀi̥ sčˀa:nawanˀi̥ pˀe:nawanˀi̥pˀe:nawanˀi̥pˀe:nawanˀi̥ nəẓa:nawanˀi̥ dʸəẓa:nawanˀi̥ pˀe:nawanˀi̥pˀe:nawanˀi̥pˀe:nawanˀi̥
be mean prefix sg gəẓ cˀcˀcˀ sčˀ gəẓ cˀcˀcˀ təẓ dʸəẓ tˀtˀtˀ nəẓ ẓẓẓ pˀipˀipˀi nəẓ sčˀ pˀipˀipˀi nəẓ dʸəẓ pˀipˀipˀi
be satisfied lexeme siukḁi̥siukḁi̥siukḁi̥ ṣukaiṣukaiṣukai kukai skukai ṣukaiṣukaiṣukai kukai tiukḁi̥ c̣ukaic̣ukaic̣ukai čukai kaukḁi̥ ʔukai piukai kaukḁi̥ skukai piukai niukḁi̥ c̣ukaic̣ukaic̣ukai piukai
be satisfied prefix si ṣṣṣ k sk ṣṣṣ k ti c̣c̣c̣ č ka ʔ piʔ ka sk piʔ ni c̣c̣c̣ piʔ
be sick lexeme sguwasa guẓuwasaguẓuwasaguẓuwasa ziwasa sdʸiwasa guẓuwasaguẓuwasaguẓuwasa ziwasa tuẓuwasatuẓuwasatuẓuwasa dʸuẓuwasadʸuẓuwasadʸuẓuwasa diwasa nuẓuwasanuẓuwasanuẓuwasa ẓuwasaẓuwasaẓuwasa piwasa nuẓuwasanuẓuwasanuẓuwasa sdʸiwasa piwasa nuẓuwasanuẓuwasanuẓuwasa dʸuẓuwasadʸuẓuwasadʸuẓuwasa piwasa
be sick prefix sg gəẓ zi sdʸi gəẓ zi təẓ dʸəẓ di nəẓ ẓẓẓ pi nəẓ sdʸi pi nəẓ dʸəẓ pizəcḁ
chop lexeme cˀiku̥pḁwḁ šiku̥pḁwḁ ziku̥pḁwḁ sdʸiku̥pḁwḁ šiku̥pḁwḁ ziku̥pḁwḁ tˀiku̥pḁwḁ ciku̥pḁwḁ diku̥pḁwḁ kˀaku̥pḁwḁ piku̥pḁwḁ piku̥pḁwḁ kˀaku̥pḁwḁ sdʸiku̥pḁwḁ piku̥pḁwḁ nˀiku̥pḁwḁ ciku̥pḁwḁ piku̥pḁwḁ si š z sdʸ š z tiʔ c d stiku̥pawanˀə pi piʔ stiʔ sdʸ piʔ niʔ c piʔ siku̥pawanˀe̥ šiku̥pawanˀe̥ ziku̥pawanˀe̥ sdʸiku̥pawanˀe̥ šiku̥pawanˀe̥ ziku̥pawanˀe̥ tiiku̥pawanˀe̥ ciku̥pawanˀe̥ diku̥pawanˀe̥ niiku̥pawanˀe̥ piku̥pawanˀe̥ piku̥pawanˀe̥ niku̥pawanˀe̥ sdʸiku̥pawanˀe̥ piku̥pawanˀe̥ niku̥pawanˀe̥ ciku̥pawanˀe̥ piku̥pawanˀe̥
chop prefix cˀi š z sdʸ š z tˀi c d kˀa pi piʔ kˀa sdʸ piʔ nˀi c piʔ siʔ š z sdʸ š z tiʔ c d stiʔ pi piʔ stiʔ sdʸ piʔ niʔ c piʔ siʔ š z sdʸ š z tiʔ c d niʔ pi piʔ niʔ sdʸ piʔ niʔ c piʔ
did lexeme si:cˀḁ ši:cˀḁ ci:cˀḁ sči:cˀḁ ši:cˀḁ ci:cˀḁ ti:cˀḁ ci:cˀḁ ti:cˀḁ kaicˀḁ pi:cˀḁ piʔi:cˀḁ kaicˀḁ sči:cˀḁ piʔi:cˀḁ ni:cˀḁ ci:cˀḁ piʔi:cˀḁ stˀi:ẓa:nˀə sˀi:ẓa:nˀe̥ ši:ẓa:nˀe̥ ci:ẓa:nˀe̥ sči:ẓa:nˀe̥ ši:ẓa:nˀe̥ ci:ẓa:nˀe̥ tiʔi:ẓa:nˀe̥ ci:ẓa:nˀe̥ ti:ẓa:nˀe̥ nˀi:ẓa:nˀe̥ pi:ẓa:nˀe̥ piʔi:ẓa:nˀe̥ nˀi:ẓa:nˀe̥ sči:ẓa:nˀe̥ piʔi:ẓa:nˀe̥ nˀi:ẓa:nˀe̥ ci:ẓa:nˀe̥ piʔi:ẓa:nˀe̥
did prefix si š c š c ti c t ka pi piʔ ka piʔ ni c piʔ sˀi š c š c tiʔ c t stˀi pi piʔ stˀi piʔ nˀi c piʔ sˀi š c š c tiʔ c t nˀi pi piʔ nˀi piʔ nˀi c piʔ
drink lexeme siskˀḁ ʔəskˀḁ səẓaskˀḁ səẓaskˀḁtḁ
drink prefix si g sg g ti ka ʔ piʔ ka sg piʔ ni piʔ səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
eat lexeme supe̥ ṣupe̥ kupe̥ skupe̥ ṣupe̥ kupe̥ tupe̥ c̣upe̥ čupe̥ kupe̥ c̣ˀupe̥ pupe̥ kupe̥ skupe̥ pupe̥ nupe̥ c̣upe̥ pupe̥ ša:ʔḁbe səẓa:ʔḁpe̥ gəẓa:ʔḁpe̥ ga:ʔḁpe̥ sga:ʔḁpe̥ gəẓa:ʔḁpe̥ ga:ʔḁpe̥ təẓa:ʔḁpe̥ dʸəẓa:ʔḁpe̥ dʸa:ʔḁpe̥ nəẓa:ʔḁpe̥ ẓa:ʔḁpe̥ pa:ʔḁpe̥ nəẓa:ʔḁpe̥ sga:ʔḁpe̥ pa:ʔḁpe̥ nəẓa:ʔḁpe̥ dʸəẓa:ʔḁpe̥ pa:ʔḁpe̥
eat prefix s k sk k t č k c̣ˀ p k sk p n p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
fast lexeme sˀudʸaši gəẓudʸaši gaudʸaši sgaudʸaši gəẓudʸaši gaudʸaši tuʔudʸaši dʸəẓudʸaši dʸaudʸaši kuʔudʸaši ẓudʸaši paudʸaši kuʔudʸaši sgaudʸaši paudʸaši nˀudʸaši dʸəẓudʸaši paudʸaši səẓ gəẓ guʔudʸašiguʔudʸaši sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ guwadʸaši sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
fast prefix gəẓ ga sga gəẓ ga taʔ dʸəẓ dʸa kaʔ pa kaʔ sga pa dʸəẓ pa səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
lay down lexeme skˀuikḁi̥skˀuikḁi̥ gədikḁi̥ cˀikḁi̥cˀikḁi̥ sčˀikḁi̥ gədikḁi̥ cˀikḁi̥cˀikḁi̥ tədikḁi̥ dʸidikḁi̥ tˀikḁi̥tˀikḁi̥ nədikḁi̥ dikḁi̥ pˀikḁi̥pˀikḁi̥ nədikḁi̥ sčˀikḁi̥ pˀikḁi̥pˀikḁi̥ nədikḁi̥ dʸidikḁi̥ pˀikḁi̥pˀikḁi̥
lay down prefix skˀu gədi cˀicˀi sčˀi gədi cˀicˀi tədi dʸidi tˀitˀi nədi di pˀipˀi nədi sčˀi pˀipˀi nədi dʸidi pˀipˀi
plant lexeme sˀaudi ṣˀaudi kaʔaudi skaʔaudi ṣˀaudi kaʔaudi taʔaudi c̣aʔaudi čaʔaudi kaʔaudi c̣ˀaudi paʔaudi kaʔaudi skaʔaudi paʔaudi nˀaudi c̣aʔaudi paʔaudi ṣˀ kaʔ skaʔ ṣˀ kaʔ taʔ c̣aʔ čaʔ sˀaudimˀə̥ c̣ˀ paʔ šˀ skaʔ paʔ c̣aʔ paʔ s k sk k t č n c̣ˀ p n sk p n p
plant prefix ṣˀ kaʔ skaʔ ṣˀ kaʔ taʔ c̣aʔ čaʔ kaʔ c̣ˀ paʔ kaʔ skaʔ paʔ c̣aʔ paʔ ṣˀ kaʔ skaʔ ṣˀ kaʔ taʔ c̣aʔ čaʔ šˀ c̣ˀ paʔ šˀ skaʔ paʔ c̣aʔ paʔ s k sk k t č n c̣ˀ p n sk p n p
ran lexeme sizəcḁsizəcḁ šizəcḁ kizəcḁ skizəcḁ šizəcḁ kizəcḁ tizəcḁ cizəcḁ čizəcḁ kizəcḁ tˀizəcḁtˀizəcḁ pizəcḁ kizəcḁ skizəcḁ pizəcḁ nizəcḁ cizəcḁ piʔ
ran prefix si š k sk š k ti c č k tˀtˀ piʔ k sk piʔ ni c piʔ
say lexeme saza gəc̣ḁza kˀaza skˀ gəc̣ḁza kˀaza taza dʸəc̣ḁza čˀaza kaza ẓaza pˀaza kaza skˀaza pˀaza n aza dʸəc̣ḁza pˀaza səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
say prefix s gəẓ skˀ gəẓ t dʸəẓ čˀ k k skˀ n dʸəẓ səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ nəẓ p nəẓ sg p nəẓ dʸəẓ p
skin lexeme siuya ṣuya guya sguya ṣuya guya tiuya c̣uya dʸuya kauya puya piyˀuya kauya sguya piyˀuya niuya c̣uya piyˀuya sˀiuya:nˀə ṣuya:nˀə guya:nˀə sguya:nˀə ṣuya:nˀə guya:nˀə tiyˀuya:nˀə c̣uya:nˀə dʸuya:nˀə stˀiuya:nˀə pya:nˀə piyˀuya:nˀə stˀiuya:nˀə sguya:nˀə piyˀuya:nˀə nˀiuya:nˀə c̣uya:nˀə piyˀuya:nˀə sˀiuya:nˀe̥ ṣuya:nˀe̥ guya:nˀe̥ sguya:nˀe̥ ṣuya:nˀe̥ guya:nˀe̥ tiyˀuya:nˀe̥ c̣uya:nˀe̥ dʸuya:nˀe̥ nˀiuya:nˀe̥ pya:nˀe̥ piyˀuya:nˀe̥ nˀiuya:nˀe̥ sguya:nˀe̥ piyˀuya:nˀe̥ nˀiuya:nˀe̥ c̣uya:nˀe̥ piyˀuya:nˀe̥
skin prefix si g sg g ti ka p piʔ ka sg piʔ ni piʔ sˀi g sg g tiʔ stˀi p piʔ stˀi sg piʔ nˀi piʔ sˀi g sg g tiʔ nˀi p piʔ nˀi sg piʔ nˀi piʔ
sleep lexeme si:baʔtu̥ ši:baʔtu̥ zi:baʔtu̥ sdʸi:baʔtu̥ ši:baʔtu̥ zi:baʔtu̥ ti:baʔtu̥ ci:baʔtu̥ di:baʔtu̥ kaibaʔtu̥ ʔi:baʔtu̥ piʔ:baʔtu̥ kaibaʔtu̥ sdʸi:baʔtu̥ piʔi:baʔtu̥ nii:baʔtu̥ ci:baʔtu̥ piʔi:baʔtu̥ səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səd gəd z sdʸ gəd z təd dʸəd d nəd d p nəd sdʸ p nəd dʸəd p
sleep prefix si š z sdʸ š z ti c d ka ʔ piʔ ka sdʸ piʔ ni c piʔ səẓ gəẓ g sg gəẓ g təẓ dʸəẓ š p š sg p nəẓ dʸəẓ p səd gəd z sdʸ gəd z təd dʸəd d nəd d p nəd sdʸ p nəd dʸəd p
walk lexeme se:ni ṣa:ni kˀa:ni skˀa:ni ṣa:ni kˀa:ni te:ni c̣a:ni čˀa:ni ka:ni c̣ˀa:ni pˀe:ni ka:ni skˀa:ni pˀe:ni ne:ni c̣a:ni pˀe:ni
walk prefix si skˀ ti čˀ ka c̣ˀ pˀi ka skˀ pˀi ni pˀi
work lexeme šuta:nˀizanˀə nuwˀḁta:nˀizanˀe̥
work prefix s k sk k t č k c̣ˀ p k sk p n p s k sk k t č š c̣ˀ p š sk p n p s k sk k t č n c̣ˀ p n sk p n p
worship lexeme siwˀi:te̥yḁ ṣuwˀi:te̥yḁ kuwˀi:te̥yḁ skuwˀi:te̥yḁ ṣuwˀi:te̥yḁ kuwˀi:te̥yḁ tiwˀi:te̥yḁ c̣uwˀi:te̥yḁ čuwˀi:te̥yḁ kuwˀi:te̥yḁ c̣ˀuwˀi:te̥yḁ puwˀi:te̥yḁ kuwˀi:te̥yḁ skuwˀi:te̥yḁ puwˀi:te̥yḁ niwˀi:te̥yḁ c̣uwˀi:te̥yḁ puwˀi:te̥yḁ
worship prefix si k sk k ti č k c̣ˀ p k sk p ni p s k sk k t č š c̣ˀ p š sk p n p s k sk k t č n c̣ˀ p n sk p n p

Verbs trans table

gloss layer ind 1>3 sg ind 2>3 sg ind 3>3 sg ind 1>2 sg ind 2>1 sg ind 3>1 sg ind 3>2 sg neg 1>3 sg neg 2>3 sg neg 3>3 sg neg 1>2 sg neg 2>1 sg neg 3>1 sg neg 3>2 sg dub 1>3 sg dub 2>3 sg dub 3>3 sg dub 1>2 sg dub 2>1 sg dub 3>1 sg dub 3>2 sg hort 1>3 sg hort 2>3 sg hort 3>3 sg hort 1>2 sg hort 2>1 sg hort 3>1 sg hort 3>2 sg neg hort 1>3 sg neg hort 2>3 sg neg hort 3>3 sg neg hort 1>2 sg neg hort 2>1 sg neg hort 3>1 sg neg hort 3>2 sg fut hort 1>3 sg fut hort 2>3 sg fut hort 3>3 sg fut hort 1>2 sg fut hort 2>1 sg fut hort 3>1 sg fut hort 3>2 sg
bit lexeme seku̥ ṣaku̥ gaku̥ ṣˀaku̥ čaku̥ skˀaku̥ gəẓaku̥ sagku̥ ṣaku̥ gaku̥ ṣˀaku̥ čaku̥ sačˀku̥ gəẓaku̥ teku̥ c̣aku̥ dʸaku̥ c̣ˀaku̥ čaku̥ təẓaku̥ dʸəẓaku̥ kaku̥ paku̥ peku̥ ṣˀaku̥ kaku̥ nəẓaku̥ ẓaku̥ neku̥ sgaku̥ peku̥ ṣˀaku̥ kˀaku̥ nəẓaku̥ sčˀaku̥ neku̥ c̣aku̥ peku̥ c̣ˀaku̥ čˀaku̥ nəẓaku̥ dʸəẓaku̥
bit prefix si g ṣˀa ču skˀu gəẓ sg g ṣˀa ču sčˀ gəẓ ti c̣ˀa ču təẓ dʸəẓ ka p pi ṣˀa ku nəẓ ni sg pi ṣˀa kˀu nəẓ sčˀ ni pi c̣ˀa čˀu nəẓ dʸəẓ
gave lexeme cˀiudi šiudi ziudi ṣˀaudi dʸudi sgudi gədiudi sdʸiudi šiudi ziudi ṣˀaudi dʸudi sdʸudi gədiudi tˀiudi ciudi diudi c̣ˀaudi dʸudi tədiudi dʸídiudi kaudi piudi pˀiudi ṣˀaudi gudi nədiudi diudi nˀiudi sdʸiudi pˀiudi ṣˀaudi gudi nədiudi sčˀudi nˀiudi ciudi pˀiudi c̣ˀaudi dʸudi nədiudi dʸídiudi
gave prefix cˀi ši zi ṣˀa dʸu sg gədi sdʸi ši zi ṣˀa dʸu sdʸu gədi tˀi ci di c̣ˀa dʸu tədi dʸídi ka pi pˀi ṣˀa gu nədi di nˀi sdʸi pˀi ṣˀa gu nədi sčˀ nˀi ci pˀi c̣ˀa dʸu nədi dʸídi
hit lexeme siukˀaicḁ ṣu:kˀaicḁ gu:kˀaicḁ ṣaukˀaicḁ dʸu:kˀaicḁ sgu:kˀaicḁ guẓu:kˀaicḁ sgu:kˀaicḁ ṣu:kˀaicḁ gu:kˀaicḁ ṣaukˀaicḁ dʸu:kˀaicḁ sdʸu:kˀaicḁ guẓu:kˀaicḁ tiukˀaicḁ c̣u:kˀaicḁ dʸu:kˀaicḁ ẓaukˀaicḁ dʸuk:ˀaicḁ təẓu:kˀaicḁ dʸuẓu:kˀaicḁ kaukˀaicḁ pu:kˀaicḁ piukˀaicḁ ṣaukˀaicḁ gu:kˀaicḁ nuẓu:kˀaicḁ ẓu:kˀaicḁ niukˀaicḁ sgu:kˀaicḁ piukˀaicḁ ṣaukˀaicḁ gu:kˀaicḁ nuẓu:kˀaicḁ sdʸu:kˀaicḁ niukˀaicḁ c̣u:kˀaicḁ piukˀaicḁ ẓaukˀaicḁ dʸu:kˀaicḁ nuẓu:kˀaicḁ dʸuẓu:kˀaicḁ
hit prefix si g ṣa dʸu sg gəẓ sg g ṣa dʸu sdʸu gəẓ ti ẓa dʸu təẓ dʸəẓ ka p pi ṣa gu nəẓ ni sg pi ṣa gu nəẓ sdʸ ni pi ẓa dʸu nəẓ dʸəẓ
paid lexeme cˀi:zuwḁ ši:zuwḁ zi:zuwḁ ṣaizuwḁ čuizuwḁ skˀuizuwḁ gədi:zuwḁ sdʸi:zuwḁ ši:z:uwḁ zi:zuwḁ ṣaizuwḁ čuizuwḁ sčˀi:zuwḁ gədi:zuwḁ tˀi:zuwḁ ciz:uwḁ di:zuwḁ ẓaizuwḁ čuizuwḁ tədi:zuwḁ dʸídi:zuwḁ kaizuwḁ pi:zuwḁ pˀi:zuwḁ ṣaizuwḁ kuizuwḁ nədi:zuwḁ di:zuwḁ nˀi:zuwḁ sdʸi:zuwḁ pˀi:zuwḁ ṣaizuwḁ kˀuizuwḁ nədi:zuwḁ sčˀi:zuwḁ nˀi:zuwḁ ci:zuwḁ pˀi:zuwḁ ẓaizuwḁ čˀuizuwḁ nədi:zuwḁ dʸídi:zuwḁ
paid prefix cˀi ši zi ṣa ču skˀu gədi sdʸi ši zi ṣa ču sčˀ gədi tˀi ci di ẓa ču tədi dʸídi ka pi pˀi ṣa ku nədi di nˀi sdʸi pˀi ṣa kˀu nədi sčˀ nˀi ci pˀi ẓa čˀu nədi dʸídi

Santa Ana Keres notes

 • In transitive verbs, dual and plural subject number is marked by suffixes. Together with the continuative suffix, these form a subparadigm that falls into different classes, the major ones being (Davis 1964: 108f):

  subtype 1 subtype 2 subtype 3 subtype 4
  dual -nˀə̥ -nəti̥ -dʸi̥ -mˀə̥
  plural -nˀe̥ -ne̥ -tḁ -mˀe̥
  continuative -tḁ -niku̥yḁ -ti̥ku̥yḁ -sə̥

  The paradigms given here are all of subtype 1. Davis implies that they cross-classify freely with the four transitive prefix classes. This is not manifested in his lexicon, but since there are only 35 transitive verbs, this may not be significant. Since Davis does not give actual paradigms for these other combinations, no attempt has been made to generate them here. Valiquette (1990) cites work by Miller in which the initial consonant of these suffixes is treated rather as the final portion of the verb stem. - Object number in transitives is marked by a stem alternation, typically involving a thematic element that occurs between the pronominal prefix and the root. In some cases it is suppletive. Inflection class distinctions are neutralized with non-singular objects: the pronominal prefix paradigm is always the same as that given here for 'hit'. - Subject number in intransitives may be marked by (i) the suffixes from #1 (all the examples in the text involve subtype 1), (ii) and/or a thematic element as in #2, and/or (iii) as shown here, different pronominal prefixes. Factoring this in would yield additional lexical types, but there are too few examples to attempt a classification, so these are treated here simply as different stems. - What might otherwise be thought of as inalienably possessed nouns (mostly kinship terms) are morphologically verbs, taking a (partly) distinct set of pronominal prefixes. The verb 'have' is inflected the same way. Although Davis construes this type as intransitive, the paradigm also contains forms which mark the involvment of both 1st and 2nd person, e.g. ṣˀ-aukˀi:ni 'you are my friend' or 'I am your friend'. - Lachler (2006: 156-58), writing about Laguna Keres, analyzes the transitive paradigm in terms of a person and role hierarchy (here presented in the forms of the predominant 'hit' paradigm):

  value analysis form
  1>2 portmanteau ṣa
  2>1 portmanteau dʸu
  3>1 1 undergoer sg
  3>2 2 undergoer gə́ẓ
  1>3 1 actor si
  2>3 2 actor
  3>3 3 actor g

  Note that the 'actor' and 'undergoer' distinction also applies to intransitive verb paradigms, but -- judging by the evidence in Davis (1964) -- without any consistent semantic motivation; e.g. 'be sick' has undergoer prefixes, but 'be satisfied' has actor prefixes. Especially striking in this respect are verbs which have 'actor' prefixes with singular subjects and 'undergoer' prefixes with non-singular subjects (from Davis's lexicon: 'be thirsty', 'eat', 'sleep', 'arrive', 'emerge', 'drink'). - The future tense prefix replaces the pronominal prefixes, and itself exhibits several allomorphs (Davis 1964: 85). However, it is not clear how these line up with the allomorphy of the pronominal prefixes.


References

Davis, Irvine. 1964. The Language of Santa Ana Pueblo. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 191, Anthropological Papers No.69. 53-190. Washington, DC, Government Printing Office: Washington, D.C.: United States Government Printing Office.

Lachler, Jordan. 2006. A grammar of Laguna Keres. PhD thesis, University of New Mexico.

Valiquette, Hilaire Paul. A Study For A Lexicon of Laguna Keresan. PhD thesis, University of New Mexico.